Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Brand

Bring dinge tot bedaring met ons koninklike dekking

In kort

’n Brand kan enige besigheid verwoes, ongeag hoe groot dit is. Die rook en vlamme, en die water en skuim wat gebruik word om brande te blus, kan jou besigheid se bates sowel as die gebou en die inhoud daarvan beskadig. Ons brandversekering bied omvattende dekking vir die finansiële verlies wat jou besigheid na ’n brand kan ly.

‘Brand’ agri-versekering dek jou teen verlies van of skade aan eiendom weens:

 • Onklaarraking/ineenstorting van lugdrade en satellietskottels.
 • Wilde bobbejane, ape of diere.
 • Kwaadwillige beskadiging.
 • Kragstuwing en weerligslag.
 • Verhindering van toegang.
 • Spontane ontbranding.
 • Insakking en grondverskuiwing.
 • Die optrede van huurders.
 • Kraak of bars van ’n waterverhittingstelsel en die onderdele daarvan, en enige versteekte drukwaterpype.
 • Lugvaartuie en ander lugtoestelle, en voorwerpe wat daaruit laat val word.
 • Botsing deur diere, bome, antennes, satellietskottels en voertuie.
 • Burgerlike beroering, arbeidsonrus, oproer, staking of uitsluiting.

Jy’s ook gedek vir:

 • Professionele gelde wat jy noodsaaklikerwys aangaan (byvoorbeeld argitekgelde).
 • Kapitaaltoevoegings.
 • Die verlies van ruvoer, hooi, strooi, kaf en soortgelyke gewasse in geboue, asook tabak in lugdroogskure, as gevolg van brand of weerlig.
 • Slopings- en opruimingskoste.
 • Brandbluskoste.
 • Munisipale planondersoekgelde.
 • Die tydelike verwydering van eiendom.
 • Die koste om te verseker dat die versekerde gebou aan die vereistes van sentrale of plaaslike regeringsowerhede voldoen.
 • Huur en alternatiewe perseel, indien die gebou wat jy bewoon (en besit) onbewoonbaar is.
 • Herstel- en vervangingskoste.
 • Sekuriteitskoste.
 • Tydelike herstelwerk en maatreëls na ’n verlies.
 • Koste van herstel of vervanging van ’n waterverhittingstelsel en die onderdele daarvan, en enige versteekte drukwaterpype.

Asook verlies van of skade aan:

 • Geld en seëls (beperk tot R7,500).
 • Dokumente, manuskripte, besigheidsboeke, planne, rekenaarstelselrekords, media-ontwerpe, patrone, modelle en gietvorms.
 • Persoonlike eiendom (insluitend fietse) wat aan jou en jou prinsipale, vennote, direkteure en werknemers behoort (beperk tot R7,500 per persoon).
 • Watertenks, -apparaat of -pype.
 • Kamp- en grensheinings.
 • Pluimvee.
 • Water-, riool-, gas-, elektrisiteits- en telekommunikasieverbindings (solank dit toevallig is).
 • Tabak.
 • Eiendom wat op ’n voertuig gelaai bly binne die versekerde perseel.
 • Waterverhittingstelsels en drukwaterpype.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

 • Verhittings-, droog- of waterprosesse.
 • ’n Tsoenami of getygolf as gevolg van ’n aardbewing/vulkaniese uitbarsting.
 • Die ondergrondse werksaamhede van ’n myn.
 • Goedere wat in die ope lug gelaat word, behalwe as die goedere ontwerp is om in die ope lug gebruik te word of te werk, tensy anders bepaal in jou polisbylae.
 • Foute in die ontwerp of konstruksie van die gebou, of indien die struktuur nie ten tyde van konstruksie deur die betrokke plaaslike owerheid goedgekeur sou gewees het nie.
 • Die optrede van enige wettig ingestelde owerheid.
 • Brand, weerlig of donderslag, onderaardse brand, ontploffing of aardbewing.
 • Spesiale gevare soos storm, wind, water, hael en sneeu (met uitsluitings wat in jou polisbylae gemeld word).
 • Die gebruik of aanwending van water.
 • Slytasie of geleidelike agteruitgang.
 • Lekkasie of uitloop vanaf enige sprinkelaar- of drenkstelsel.
 • Insakking of grondverskuiwing.
 • Jou versuim om alle redelike voorsorgmaatreëls te tref vir die instandhouding en veiligheid van die versekerde eiendom en om verwoesting of skade tot die minimum te beperk.
 • Koste, heffings en uitgawes wat jy aangaan om film- of videotonele en klankbane oor op te neem.
 • Jou, jou prinsipale, vennote, lede en direkteure, en dit opsetlik veroorsaak is.
 • Die verwydering of gedeeltelike verwydering, sloping of poging tot of gedeeltelike sloping, van jou gebou, waar daar ’n poging tot of suksesvolle diefstal is.
 • Gevolglike verlies.
 • Staking, vertraging of onderbreking van werk of enige proses.
 • Die feit dat die gebou vir meer as 30 opeenvolgende dae onbewoon gelaat word, leeg staan of verlate is.
 • Spontane ontbranding.
 • Die onvermoë om die gebou te herbou of te herstel waar dit voor die voorval gestaan het.
 • Munisipale en ander belasting, ontwikkelings- of ander koste of aanslae as gevolg van waardevermeerdering.
 • Onvoldoende kompaktering of opvulling.
 • Die verwydering of verswakking van stutwerk.
 • Strukturele verbouings, aanbouings of herstelwerk.
 • Uitgrawings bo- of ondergronds.
 • Normale vassakking, inkrimping en uitsetting.
 • Inkrimping of uitsetting van klei en soortgelyke tipes grond weens die klammigheid of waterinhoud daarvan.
 • Bestaande skade.
 • Voorvalle wat binne Suid-Afrika of Namibië plaasvind, tensy spesifieke dekking vir ‘Oproer en staking’ verkry is.
 • Die terughouding of konfiskering van geld deur enige wettig ingestelde owerheid.
 • Oorlog, optrede van ’n buitelandse vyand, oorlogsbedrywighede, burgeroorlog, militêre opstand, magsoorname, krygswet, rebellie, terrorisme of revolusie.
 • Werksmense wat besig is met strukturele verbouings, aanbouings of herstelwerk aan ’n gebou wat op die versekerde perseel geleë is.
 • Volumeveranderings in kleigrond, of in klip, veroorsaak deur veranderings in die vogvlakke.
 • ’n Styging in die watertafel of druk wat daardeur veroorsaak word.
 • Die bykomende onderstutting van fondamente.
 • Die konfiskering, rekwisisie, vernietiging of terughouding van enige wild en volstruise op las van enige wet, regerings- of openbare owerheid.
 • Die slag van wild en volstruise sonder jou toestemming, behalwe in die geval van ’n besering veroorsaak deur ’n versekerde gevaar wat meebring dat ’n dier om humanitêre redes onmiddellik geslag moet word.
 • Die optrede van enige wettig ingestelde owerheid by die beheer, voorkoming, onderdrukking of hantering op enige ander wyse van enige gebeurtenis waarna hierbo verwys word.

Asook verlies van of skade aan:

 • Eiendom wat deur ’n mariene polis verseker is.
 • Strukture wat nie heeltemal met ’n dak bedek is nie, tensy in jou polisbylae gemeld.
 • Keermure, dreine of geboude waterlope.
 • Besproeiingstelsels op wiele en draaispilstelsels.
 • Rekenaarstelselrekords, sekuriteite, toonderobligasies of tjeks, plofstowwe, sagteware en datadraende media.
 • Lewende hawe, wild of volstruise, groeiende gewasse, groeiende tabak, staande of afgekapte bome, of katoen.
 • Enige tipe bedekking wat deel uitmaak van of gebruik word in verband met tonnels.
 • Eiendom wat in die ope lug gelaat word, tensy anders bepaal in jou polisbylae.
 • Geld, geldige pos- of inkomsteseëls, gekanselleerde en aktiewe koepons, sekuriteite, toonderobligasies of tjeks.
 • Enige skriftelike opdrag om ’n bedrag geld te betaal, of enige skriftelike bewys van skuld of verpligting.
 • Alle eiendom wat as monsters vervoer of aangehou word.
 • Eiendom wat gesteel word, of beskadig word wanneer dit gesteel word.
 • Eiendom wat beskadig word terwyl diewe toegang tot die perseel verkry of dit verlaat.
 • Onbeskadigde eiendom of gedeeltes van die eiendom.
 • ’n Gebou wat voor die voorval nie aan regulasies voldoen het nie, of waar ’n kennisgewing voor die voorval aan jou beteken is.
 • Grensmure, tuinmure, skerm- en keermure, hekpale, hekke, heinings, opritte, plaveisel, swembadrante en tennisbane.
 • Wild en volstruise wat nie die eiendom is nie van, in trust gehou word deur jou.
 • Eskalasie.
 • Lekkasie.
 • Oproer en staking.
 • Insakking en grondverskuiwing.