Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Kantoorinhoud

Dink buitekant die boks, ons doen die res

In kort

Soms gaan dit nie net oor wat jy doen nie, maar ook hoe jy dit doen... En het jy al ooit gewonder hoe jy dit gaan doen as al jou goed gesteel of beskadig is? Gelukkig het die koning ’n reserweplan. Ons sal dekking verskaf vir jou kantoorinhoud, huurgeld en alternatiewe perseel, dokumente en regsaanspreeklikheid met betrekking tot dokumente, en verhoogde bedryfskoste, sodat jy jou werk kan voortsit.

Binne ons ‘Kantoorinhoud’-afdeling kan jy die volgende dek:

 • Kantoorinhoud.
 • Huurgeld en alternatiewe perseel.
 • Dokumente.
 • Regsaanspreeklikheid (dokumente).
 • Verhoogde bedryfskoste.

Kantoorinhoud

Jou kantoorinhoud word gedek teen:

 • Brand, weerlig of donderslag, onderaardse brand of ontploffing.
 • Storm, wind, water, hael of sneeu.
 • Aardbewing (ondergrondse werksaamhede van enige myn uitgesluit).
 • Botsing deur diere, bome, antennes, satellietskottels of motors.
 • Lugvaartuie en ander lugtoestelle of voorwerpe wat daaruit laat val word.
 • Toevallige skade aan of brekasie van spieëlglas, glasblaaie van meubels, of vaste glas wat deel uitmaak van ’n meubelstuk.
 • Opsetlike dade.

Huurgeld en alternatiewe perseel

Wat huurgeld betref, is jy gedek vir die bedrag wat jy sou ontvang het gedurende die tyd wat dit verg om die gebou weer bewoonbaar te maak, die gedeelte van die gebou wat werklik verhuur word, en ’n maksimum van 25% van die versekerde bedrag.

Wat alternatiewe perseel betref, is jy gedek vir die werklike huurgeld betaalbaar deur jou gedurende die tyd wat dit verg om die gebou weer bewoonbaar te maak en ’n maksimum van 25% van die versekerde bedrag.

Dokumente

Jy’s gedek vir die verlies van of skade aan dokumente as gevolg van ’n voorval wat nie spesifiek uitgesluit word nie.

Regsaanspreeklikheid

Jy’s gedek vir regsaanspreeklikheid teenoor ander, wat direk veroorsaak word deur die verlies van of skade aan dokumente waarvoor jy deur ‘Dokumente’ kan eis.

Verhoogde bedryfskoste

Jy’s gedek teen:

 • Verandering en wanbeskrywing.
 • Kragstuwing weens beurtkrag.
 • Kwaadwillige beskadiging..
 • Verhindering van toegang: Huurgeld..
 • Die optrede van huurders..

Jy’s ook gedek vir:

 • Kapitaaltoevoegings.
 • Slopings- en opruimingskoste.
 • Brandbluskoste.
 • Herstel en vervanging.
 • Tydelike herstelwerk.
 • Tydelike verwydering van eiendom.

Asook verlies van of skade aan:

 • Geld, seëls, dokumente, manuskripte, planne, besigheidsboeke, ontwerpe, patrone, modelle en gietvorms, rekenaarstelselrekords en -media.
 • Lopers.
 • Persoonlike besittings en gereedskap wat aan jou, jou direkteure, lede of werknemers behoort.
 • Slotte en sleutels.
 • Nuwe en bykomende persele.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

 • ’n Getygolf as gevolg van ’n aardbewing.
 • Die gebruik of aanwending van water.
 • Die ondergrondse werksaamhede van ’n myn.
 • Insakking of grondverskuiwing.
 • Geleidelike agteruitgang of slytasie.
 • Elektriese, elektroniese of magnetiese beskadiging, versteuring of uitwissing van elektroniese of magnetiese opnames, behalwe wanneer dit deur weerlig veroorsaak word.
 • Jou, jou prinsipale, vennote, lede en direkteure, en dit opsetlik veroorsaak is.
 • Ongedierte, inherente defek, of deur verwerking of kopiëring van ander werk aan die dokumente.
 • Die oneerlikheid van jou prinsipaal, vennoot, lid of direkteur, ongeag of die persoon alleen optree of met ander saamspan.
 • Koste, heffings en uitgawes wat aangegaan word om film- of videotonele en klankbane oor op te neem.
 • Die verwydering of gedeeltelike verwydering, sloping, poging tot of gedeeltelike sloping van jou gebou.
 • Die feit dat die gebou vir meer as 30 opeenvolgende dae onbewoon gelaat word, leeg staan of verlate is.
 • Jou, of met jou wete of toestemming.
 • Aanspreeklikheid wat volgens ooreenkoms aanvaar is.
 • Regsaanspreeklikheid wat deur ‘Dokumente’ gedek word.
 • Staking, vertraging of onderbreking van werk of enige proses.
 • Voorvalle wat binne Suid-Afrika of Namibië plaasvind, tensy spesifieke dekking vir ‘Oproer en staking’ verkry is.
 • Die terughouding of konfiskering van geld deur enige wettig ingestelde owerheid.
 • Oorlog, optrede van ’n buitelandse vyand, oorlogsbedrywighede, militêre opstand, magsoorname, krygswet, rebellie, terrorisme of revolusie.
 • Volumeveranderings in kleigrond, of in klip, veroorsaak deur veranderings in die vogvlakke.
 • ’n Styging in die watertafel of druk wat daardeur veroorsaak word.
 • Uitgrawings (insluitend die verwydering van laterale ondersteuning), behalwe mynboubedrywighede.
 • Die verwydering of verswakking van pilare.
 • Gebrekkige ontwerp, materiaal en vakmanskap.
 • Normale vestiging, inkrimping of uitsetting van die grond wat die strukture ondersteun.
 • Swak kompaktering van grond.
 • Die bykomende onderstutting van fondamente.
 • Werksmense wat besig is met strukturele verbouings, aanbouings of herstelwerk.
 • Die optrede van ’n wettige owerheid om op enige ander wyse ’n gebeurtenis te hanteer waarna in enige van die klousules hierbo verwys word.

Asook verlies van of skade aan:

 • Geld, geldige pos- of inkomsteseëls, gekanselleerde en ongekanselleerde koepons, sekuriteite, toonderobligasies of tjeks.
 • Enige skriftelike opdrag om ’n bedrag geld te betaal, of enige skriftelike bewys van skuld of verpligting.
 • Eiendom wat as monsters vervoer of aangehou word.
 • Rekenaarsagteware en rekenaardatadraende media, tensy anders bepaal in jou polisbylae.
 • Voertuie, soos motorvoertuie, bromponies, ligte afleweringsvoertuie (LAV's), woonwaens, sleepwaens, lugvaartuie, vragmotors en watervaartuie, en al hul toebehore.
 • Elektroniese dataverwerkingstoerusting en sagteware, verwante hardeware, komponente en die inligting of data wat gestoor is.
 • Dokumente, ontwerpe, patrone, modelle of gietvorms, monsters, geld, sekuriteite, seëls, juweliersware of edelstene.
 • Bedryfsvoorraad en -materiaal.
 • Eiendom wat meer spesifiek verseker is.
 • Eiendom wat gesteel word of beskadig word wanneer dit gesteel word.
 • Eiendom wat beskadig word terwyl diewe toegang tot die perseel verkry of dit verlaat.
 • Dreine, waterlope, grensmure, tuinmure, keermure, hekke, pilare of heinings.
 • Kragstuwing en weerligslag.
 • Oproer en staking.
 • Insakking en grondverskuiwing.
 • Diefstal met kragdadige betreding/verlating.
 • Diefstal sonder kragdadige betreding/verlating.