Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

What do we mean

Insurance terms translated

In a nutshell

We know that not every 1's first language is English, so here's a handy list of the most commonly-used insurance terms, translated into the other 10 official languages of our rainbow nation.


Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
addisionele bybetaling
inhlangabezozindleko eyengeziwe
intlawulelo-bango eyongezelelweyo; i-eksesi eyongezelelweyo
inhlawulongetelelo
inaningezelelo elingezelelako; ilaselelomali elingezelelako
tlaleletsokoketso
tefelotlaleletšo yeo e okeditšwego
eksese ya tlatsetso
mbadelonyinganyengedzedzwa
hakeloengetelo; hakelotlhandlekelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
administrasiegeld
isibizo sokusingatha
intlawulo yezolawulo
imali yekulawula
imbadalo yokuphatha; imbadalo yokukhambisa
maditsamaiso
tefo ya tshepedišo
tefiso ya tsamaiso
masheleni a ndaulo
malifambiso
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
ooreengekome waarde
inanibungako eliyisibopho; inanibungako okuvunyelwane ngalo
ixabiso ekuvunyelwene ngalo
linani lekuvunyelwene ngalo
inani ekuvunyelwene ngalo
bolengtumelano
boleng bjo bo kwanetšwego
boleng bo dumellanweng
ndeme yo tendelanwaho
nkoka lowu twananeriweke
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
hernuwingsdatum
impothulanyaka
i-anivesari; ixesha lokuvuselela
lusuku lwekuvuselela
ilanga lokubuyekeza; i-anivesari
letsosoloso; lentšhwafatso
anivesari
sehopotso; anivesari
anivesari
anivhesari
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
bankbesonderhede
imininingwane yasebhange
iinkcukacha zebhanki
imininingwane yasebhange
imininingwana yebhanga
dintlhapoloko; dintlhapanko
tshedimošo ka ga mopanki
dintlha tsa mobanki
zwidodombedzwa zwa u bannga
vuxokoxoko bya bangi; vuxokoxoko bya banki
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
basiese bybetaling
inhlangabezozindleko eyisisekelo
intlawulelo-bango esisiseko; i-eksesi esisiseko
inhlawulosisekelo; inhlawulo lebekiwe
inaningezelelo elisisekelo
phetisotheo
tefelotlaleletšo ya motheo
eksese ya motheo
mbadelonyengedzedzwa ya mutheo
hakeloengetelo ya masungulo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
verbetering
ukuphucula
ukuphila ngcono; ukuphucuka
kutfutfukiswa ngumshwalensi
ukuphila ngcono
tokafalelo
kaonafatšo; kaonafalo
ntlafalo bophelong
khwiniso
vuantswiso
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
makelaar
umxhumanisikuhwebelana; ibhrokha
unozakuzaku worhwebo; ibhrowukha yorhwebo
umchumanisikuhwebelana; umsitikuhwebelana; ibhrokha
umsebenzeli kezerhwebo; ibhrowukha
mogwebisi
poroukhara; poroukha
broukara
zhendedzi
muhlanganyetanxaviselano; muburokara
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
makelaarsgeld
isibizo somxhumanisikuhwebelana
intlawulo yomrhwebi ongunozakuzaku; intlawulo yebhrowukha
imali yemchumanisikuhwebelana
Imbadalo yomsebenzeli kwezerhwebo; imbadalo yebhrowukha
tefelokgwebiso; tuelokgwebiso
tefelo ya bommaditsela
tefiso ya broukara
mbadelo ya zhendedzi
hakelo ya swa vuhlanganyetanxaviselano; hakelo ya swa vuburokara
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
makelaarsfirma
ifemu yabaxhumanisikuhwebelana
ishishini lozakuzo kurhwebo
inkampani yebachumanisikuhwebelana
ikhampani yabasebenzeli kezerhwebo; Ikhampani yabafunelimsebenzi
setheokgwebiso
feme ya bommaditsela
feme ya dibroukara
feme ya zhendedzi
feme ya swa vuhlanganyetanxaviselano; feme ya swa vuburokara
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
huiseienaarsversekering
umshwalense womnikazimuzi
i-inshorensi yendlu
umshwalensi welikhaya
itjhorensi yomkhaya
tshireletsomongntlo; inšorensemongntlo
inišorentshe ya motse; inšorentshe ya motse
inshorense ya ntlo
ndindakhombo ya nnḓu
ndzindzakhombo wa yindlu
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
motorfinansiering
imalimboleko yokuthenga imoto
imali-mboleko yemoto
sikweleti semoti
imalimboleko yemodoro; imalimboleko yemodere; imalimboleko yekoloyi
tuelelokoloi
kadimo ya mašeleng a go reka koloi
kadimo ya ho reka koloi
khadzimiso ya masheleni a u renga goloi; masheleni a goloi
xikweleti xo xava movha
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kontantterugbonus
ibhonasi yokubuyiselwa imali
ibhonasi kwi-inshorensi
umhlomulo wekungafaki sibitinkhokhelo; ibhonasi yekungafaki ikleyimu
ibhonasi yokubuyiselwa imali
bonasepoelomadi
ponase ya pušetšo ya tšhelete
bonase ya pusetso ya tjhelete
bonasi ya mbuiselo ya masheleni
bonasi yo vuyisela mali
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
eis
isicelonkokhelo
ibango
sibito; sibitinkhokhelo; ikleyimu
itleyimu
kopo; tleleimi; topo
tleleime
tleleimi
mbilo
xikoxo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
eisproses
inqubo yesicelonkokhelo
inkqubo yokwenza ibango
inchubo yesibito; inchubo yesibitinkhokhelo; inchubo yekukleyima
indlelakambiso yokutleyima
tsamaisokopo; tsamaisotleleimi; tiregokopo; tiregotopo; tsamaisotopo
tshepedišo ya tleleime
motjha wa tleleimi
maitele a mbilo
nhlahluvo wa xikoxo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kliënt
ikhasimende; iklayenti
umxumi; umxhasi; iklayenti
liklayenti; likhasitama; ummelwa
umthengi; itlayenti; ikhastama
modirelwa
tlelaente; modirelwa
mosebeletsuwa; tlelaente
mueledzwa; mueletshedzwa
mupfuniwa; tlilayente
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kliëntediens; klantediens
ezokuphathwa kwamakhasimende
unikezelo-nkonzo
kuphatfwa kwemakhasitama
ipatho yabathengi; ipatho yamakhastama
tireloreki; tirelodirisi
ditirelo tša bareki
tshebeletso ya tsa bareki
tshumelo ya murengi; tshumelo ya khasiṱama
vukorhokeri bya tikhasimende
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
omvattende versekering
umshwalense odidiyelwe
i-inshorensi ebalulayo
umshwalensi wemoti lofaka konkhe
itjhorensi ebhadalela koke
inšorensekakaretso
inišorentshe ya go akaretša; inšorentshe ya go akaretša
inshorense e akaretsang
ndindakhombonyangaredzo
ndzindzakhomboangarhelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
gevolglike verlies; voortvloeiende verlies
ukulahlekelwa ngenxa yokuthile
ilahleko edalwa yenye
kulahlekelwansombo
ukonakalelwa ngebanga lokungeqadi
tatlhegelo-ka-ditlamorago
tshenyagalelo go ya ka ditlamorago
tshenyehelo ka lebaka lesele
ndozwophambananandivho
ndzahlekeriwo hikwalaho ka switandzhakunkandzindzakhombo; onhakeriwo hikwalaho ka switandzhakunkandzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
dekking
ikhava; umshwalense
ikhava
ikhava
ikhava
tshireletso
tšhireletšo
tshireletso
ndindakhombo
nsirhelelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kredietburo
uphiko olugcina imininingwane yabathengi
ibhunga logcino-zinkcukacha zabathengi
sikhungomininingwane yebatsengi; i-credit bureau; inkampanimininingwane yebatsengi
iziko leenkolodo; iziko leenkwelede
birolato; birokoloto
piroo ya dikoloto; piroo ya mekitlana
biro ya mekitlane; biro ya krediti
birou ya zwikolodo
byuro ya swikweleti
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kredietgeskiedenis
umlando ngezikweletu
imbali ngamatyala; iinkcukacha ngamatyala
umlandvosikweleti
umlando ngokuphathwa kwesikolodo; umlando ngokuphathwa kwesikwelede
tshupalato; tshupakoloto
hisitori ya dikoloto; hisitori ya mekitlana
nalane ya mekitlane; nalane ya krediti
siangane ya khredithi
matimu ya swikweleti
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kredietrekord
imininingwane yokukweleta
irekhodi yetyala; irekhodi yesikweliti
lirekhodisikweleti
irekhodi lesikolodo; irekhodi lesikwelede
rekotolato; rekotokoloto
rekhote ya mokitlana; rekhote ya dikoloto
rekoto ya mokitlane; rekoto ya krediti
rekhodo ya khredithi
rhekhodo ya xikweleti
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kredietgradering
amaphuzu kwezokukweleta
inqaku kwezamatyala
liphuzukuhlola lesikweleti; liphuzukulinganisa emandla ekubhadala
amaphuzu wokunikelwa isikolodo; amaphuzu wokunikelwa isikwelede
palelolato; palelokoloto
palokalo ya maswanedi a mokolotišwa
matshwao a phumantsho ya mokitlane; matshwao a phumantsho ya krediti
tshikalo tsha thendelatshikolodo; tshikalo tsha thendelakhredithi
nkutlunya wa xikweleti
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
bybetaling
inhlangabezozindleko
intlawulelo-bango; i-eksesi
inhlawulo lebekiwe; inhlawulo lephakanyisiwe; i-eksesi
inaningezelelo; ilaselelomali
phetiso
tefelotlaleletšo
eksese
mbadelonyengedzedzwa
hakeloengetelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
uitsluiting
okungahlonyuliswa
okungabandakanywanga kwi-inshorensi
lokungabhadalelwa ngumshwalensi
okungakafakwa kutjhorensi
tlogelo
tšeo di sego tša akaretšwa
kotelo
zwi songo katelwaho
mibakanyelotlhelo; nkasirhelelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste; FAIS
uMthetho Wemisebenzi Yokuxhumanisa Nezeluleko Ngezezimali
i-Financial Advisory and Intermediary Services Act; i-FAIS Act
Umtsetfo Wetinsita Teluchumanisoluhwebo Nekwelulekwa Ngetimali
umThetho wemiSebenzi yabaThintanisi bokuRhwebelana nokweLulekwa ngezeeMali; umThetho we-FAIS
Molao wa Ditirelotsereganyo le Kgakololotlotlo
Molao wa Ditirelo tša Baemedi le tša Keletšo go tša Matlotlo
Molao wa Ditshebeletso tsa Boeletsi le Boemedi ho tsa Ditjhelete
Mulayo wa Tshumelo dza Zhendedzi na Tsivhudzo kha zwa Masheleni
Nawu wa Vukorhokeri byo Tsundzuxa no Hlanganisa bya swa Timali
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
verskaffer van finansiële dienste; finansiëlediensverskaffer; finansiëlediensteverskaffer; FDV
umhlinzeki wosizo lwezezimali
umniki-nkonzo zezimali
umeluleki ngetetimali; i-FSP
umenzelimisebenzi weemali
motlamelatirelotlotlo
moabaditirelo tša matlotlo
moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete
vhaṋetshedzi vha tshumelo dza zwa masheleni
muphakelavukorhokeri bya swa timali
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
brand-en-diefstaldekking
umshwalense wokushelwa nokwebelwa
i-inshorensi yokutshelwa nokubelwa
ikhava yekushelwa nekuntjontjelwa; ikhava yekushelwa nekwebelwa
ikhava yokwetjelwa nokutjhelwa
inšorense ya bogodu le tshumo
inišorentshe ya tšhireletšo go mollo le bohodu; inšorentshe ya tšhireletšo go mollo le bohodu
tshireletso ya ho tjhellwa le ho utswetswa
ndindakhombo ya vhuvhava na mulilo
ndzindzakhombo wo tshweriwa no yiveriwa
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
bedrog
ukukhwabanisa
ubuqhophololo; ubuqhetseba
umgunyathi
ubukhwabanisi
tsietso
boradia; bomenemene
boqhekanyetsi
vhufhura
vukanganyisi; vuxisi
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
huisinhoudversekering
umshwalense wempahla yasekhaya
i-inshorensi yempahla yendlu
umshwalensi wemphahla yasendlini
itjhorensi yepahla yangekhaya
tshireletsaditsalapa; inšorenseditsalapa
inišorentshe ya tša ka lapeng; inšorentshe ya tša ka lapeng
inshorense ya thepa ya ntlo
ndindakhombo ya thundu dza muṱa
ndzindzakhombo wa nhundzu ya ndyangu
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
inflasiekoers
izinga lamandla emali
izinga lokuguquguquka kwamaxabiso
lizinga lekugucugucuka kwentsengo; lizinga lekugucuka kwesimo semnotfo; lizinga lekwehla nekwenyuka kwemandla emali
isilinganiso setjhugulukontengo esiphikeleleko
kelophetogotlhotlhwa
kelo ya infleišene; reiti ya inifoleišene
sekgahla sa infleishene
phimo ya inflesheni; phimo ya tshanduko ya mitengo
mpimo wa inifulexini
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekeringseis
isicelonkokhelo somshwalense
ibango kwi-inshorensi
sibitinkhokhelo semshwalensi; sibito semshwalensi; ikleyimu yemshwalensi
itleyimu yetjhorensi
topotuelotshireletso; topotueloinšorense
tleleime ya inšorentshe
tleleimi ya inshorense
mbilo ya ndindakhombo
xikoxo xa ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekeringsmaatskappy; versekeraar
inkampani yomshwalense
inkampani ye-inshorensi
inkampani yemshwalensi
ikhampani yetjhorensi
setlamotshireletso; setlamoinšorense
khamphani ya inšorentshe; khamphani ya inišorentshe
khamphani ya inshorense
khamphani ya ndindakhombo
khamphani ya ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekeringsdekking
ikhava yomshwalense
ikhava ye-inshorensi
ikhava yemshwalensi
ikhava yetjhorensi
tshireletso; inšorense
pholisi ya inišorentshe
tshireletso ya inshorense
ndindakhombo
nsirhelelo wa ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekeringspremie
inkokhelo yomshwalense; imali yomshwalense ekhokhwa nyangazonke
iprimiyam ye-inshorensi
imali yekukhokhela umshwalensi; sitolimende semshwalensi
imali ebhadalelwa itjhorensi; iphrimiyamu yetjhorensi
tuelotshireletso; primiamoinšorense; tueloinšorense; primiamotshireletso
phoremiamo ya inišorentshe; tefelo ya inišorentshe kgwedi ka kgwedi
primiyamo ya inshorense
mbadelo ya ndindakhombo; phiriamiamu ya ndindakhombo
hakelo ya nchayelo wa ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
verseker
ukufaka kumshwalense
faka kwi-inshorensi; inshora
faka emshwalensini; inshora
-faka kutjhorensi; -intjhora
sireletsa; inšora
go inišora; go inšora
-inshora
lindakhombo
ku nghenisa eka ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekerde
ovikelwe umshwalense
ofakwe kwi-inshorensi; o-inshoriweyo; oku-inshoriweyo
lofakwe emshwalensini; lo-inshoriwe
ofakwe kutjhorensi; o-intjhoriweko
mosireletswa; moinšorwa
inšorilwego
moinshorwa
mulindwa
mutsarisiwa eka ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
aanspreeklikheid
isikweletu
ityala
sikweleti; sibopho sekubhadala
isibophelelo
maikarabelosemolao
go rwala maikarabelo; thwalo ya maikarabelo
thwalo ya boikarabelo
vhuḓifhinduleli
xikweleti; vutihlamuleri; vuboheki
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
geeneisbonus
ibhonasi yokungafaki isicelonkokhelo
ibhonasi yokungafaki bango
ibhonasi yekungafaki sibitinkhokhelo
ibhonasi yokungakatleyimi
bonasetlhokakopo; bonasetlhokatleleimi
ponase ya ge go se go tleleingwe
bonase ya ho se tleleime
bonasi ya tshaya mbilo
bonasinkaxikoxo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
oorversekering
ukukhava ngokweqile
i-inshorensi egqithisileyo
umshwalensi longetulu kwemphahla lebhadalwako
itjhorensi engaphezu kwepahla oyibhadalako; itjhorensi eyeqileko
tshireletsophetiso; inšorensephetiso
inišorentshe yeo e fetago boleng
inshorense e fetang boleng
ndindakhombo yo kalulaho
ndzindzakhombo wo tlula nkoka
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
polishouer
umninipholisi
umnini-polisi
umninipholisi
umninipholisi
mongpholisi
mongpholisi
mongapholisi
muṋe wa phoḽisi
n'wini wa pholisi
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
pro rata-premie
inkokhelomshwalense eyinanisiqhathaniso
inxenye yeprimiyam
iphrimiyamu yekulinganisela
iphrimiyamu yokulinganisela
karoloprimiamo
phoremiamo ya pro rata
karolo ya primiamo; primiamo ya pro rata
phirimiamu ya pro rata; mbadelo ya pro rata
xiphemu xa nchayelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
gereelde bestuurder
umshayeli ovamile
umqhubi osisigxina
umshayeli losemtsetfweni
umtjhayeli ovamileko; umtjhayeli wemihleni
mokgweetsimetlha
mootledi wa ka mehla; moreidi wa ka mehla
mokganni wa ka mehla
mureili wa misi
muchayeri wa nkarhi hinkwawo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
afgekeurde eis; verwerpte eis
isicelo esinqatshiwe
ibango elikhatyiweyo
sibitinkhokhelo lesaliwe; sibito lesaliwe; ikleyimu leyalliwe
itleyimu eyaliweko; itleyimu echithiweko
kopogannweng; tleleimigannweng
tleleime yeo e gannwego; tleleime yeo e latotšwego
tleleimi e hannweng
mbilo yo haniwaho; mbilokhanwa
xikoxo lexi ariweke
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
vervangingskoste
izindleko zokubuyisela
iindleko zembuyiselo
tindleko tekuvala imphahla
iindleko zokujamiselela ipahlav
tshenyegelokemisetso
ditefelo tša go emela thoto
ditjeo tsa ntjhafatso
mutengo wa ndifho
ndhurho wo siva
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
vervangingswaarde
inanibungako lokubuyisela
ixabiso lembuyiselo
linani lekubuyisela
inani lokujamiselela ipahla
bolengkemisetso
boleng bja ditshenyagalelo
boleng ba ntjhafatso
ndeme ya ndifho
nkoka wo siva
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
heraanslaan
ukubala kabusha
qwalasela ngokutsha iprimiyam
buyeketa; bala kabusha
-buyekeza iphrimiyamu
kediso sešwa; kedisa sešwa
ela ka leswa
-bala botjha
pima hafhu
pima nakambe
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
kleinhandelswaarde
inani lokuthengisa
ixabiso lemarike
linani lekutsengisa; intsengo yekutsengisa
inani lokuthengisa
bolengthekiso
boleng bja thekišo; boleng bja poreisi
boleng ba theko
mutengo wa thengiso
nkoka wa nxaviso
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
selfversekering
ukuzikhava
ukuzongela
kutongela; kutentela umshwalensi
ukuzi-intjhorela
itshireletso
go itirela inišorentshe
inshorense ya boipolokelo
ndindakhombo ya vhuṋe
ndzindzakhombon'wini
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
krediettekortversekering
umshwalense oyisithasiselo
i-inshorensi yovalo-sikhewu
umshwalensi wekuvala sikweleti
itjhorensi yetlhayelo yesikolodo; itjhorensi yetlhayelo yesikwelede
tshireletsotlaleletso; inšorensetlaleletso
inišorentshe ya tlhaelelo ya mokitlana; inšorentshe ya tlhaelelo ya sekoloto
inshorense ya tlatsetso
ndindakhombo ya ṱhahelelo ya khredithi
ndzindzakhombo wa nkayivelo wa xikweleti
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
korttermynversekering
umshwalense wesikhathi esifushane
i-inshorensi yexeshana
imalimboleko yesikhashane
itjhorensi yesikhatjhana
tshireletsopakakhutshwane; inšorensepakakhutshwane
inišorentshe ya nako ye kopana
inshorense ya nako e kgutshwane
ndindakhombo ya tshifhinga tshipfufhi
ndzindzakhombo wa nkarhi wo koma; ndzindzakhombo wa xinkadyana
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging; SAVV
i-South African Insurance Association; i-SAIA
iQumrhu le-Inshorensi loMzantsi Afrika; i-SAIA
Inhlangano Yemshwalensi yaseNingizimu Afrika; i-SAIA
iHlangano yeTjhorensi yeSewula Afrika; i-SAIA
Mokgatlho wa Inšorense wa Aforikaborwa
Mokgatlo wa Diinšorentshe wa Aforika Borwa
Mokgatlo wa Diinshorense wa Afrika Borwa
Nyanḓano ya Ndindakhombo ya Afrika Tshipembe
Nhlangano wa Ndzindzakhombo wa Afrika-Dzonga
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
bepalings en voorwaardes
imigomo nemibandela
imimiselo nemiqathango
imigomo nemibandzela
imigomo nemibandela
mabaka le dipeelo
mabaka le dipeelano; mabaka le dikwanelo
melawana le dipehelo
maga na milayo
swinawana na swipimelo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
derde party
owesithathu
umngeneleli
wesitsatfu
wesithathu; okukhulunywa ngaye; umuntu omunye
motswasetlhabelo wa boraro
mosenyetšwa
mosenyehelwa
mulifhelwa
ntlawa wa vunharhu
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
derdepartyversekering
umshwalense wowesithathu
i-inshorensi yomngeneleli
umshwalensi lofaka wesitsatfu
itjhorensi yowesithathu; itjhorensi yokukhulunywa ngaye
tshireletsamotswasetlhabelo wa boraro; inšorensemotswasetlhabelo wa boraro
inišorentshe ya go lokišetša mosenyetšwa
inshorense ya bosenyehelwa
ndindakhombo ya mulifhelwa
ndzindzakhombo wa ntlawa wa vunharhu
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
onderversekering
ukukhava ngokungenele
i-inshorensi enganelanga
umshwalensi longaphasi kwemphahla lebhadalelwako
itjhorensi etlhayelako
tshireletsotlase; inšorensetlase
inišorentshe yeo e lego ka tlase ga boleng
inshorense e haellang boleng
ndindakhombo ṱhaheli
ndzindzakhombo wa le hansi ka mpimo