What do we mean

Insurance terms translated

In a nutshell

We know that not everyone's first language is English, so here's a handy list of the most commonly-used insurance terms, translated into the other 10 official languages of our rainbow nation.

Afrikaans
addisionele bybetaling
IsiZulu
inhlangabezozindleko eyengeziwe
IsiXhosa
intlawulelo-bango eyongezelelweyo; i-eksesi eyongezelelweyo
Siswati
inhlawulongetelelo
IsiNdebele
inaningezelelo elingezelelako; ilaselelomali elingezelelako
Setswana
tlaleletsokoketso
Sepedi
tefelotlaleletšo yeo e okeditšwego
Sesotho
eksese ya tlatsetso
Tshivenḓa
mbadelonyinganyengedzedzwa
Xitsonga
hakeloengetelo; hakelotlhandlekelo
Afrikaans
administrasiegeld
IsiZulu
isibizo sokusingatha
IsiXhosa
intlawulo yezolawulo
Siswati
imali yekulawula
IsiNdebele
imbadalo yokuphatha; imbadalo yokukhambisa
Setswana
maditsamaiso
Sepedi
tefo ya tshepedišo
Sesotho
tefiso ya tsamaiso
Tshivenḓa
masheleni a ndaulo
Xitsonga
malifambiso
Afrikaans
ooreengekome waarde
IsiZulu
inanibungako eliyisibopho; inanibungako okuvunyelwane ngalo
IsiXhosa
ixabiso ekuvunyelwene ngalo
Siswati
linani lekuvunyelwene ngalo
IsiNdebele
inani ekuvunyelwene ngalo
Setswana
bolengtumelano
Sepedi
boleng bjo bo kwanetšwego
Sesotho
boleng bo dumellanweng
Tshivenḓa
ndeme yo tendelanwaho
Xitsonga
nkoka lowu twananeriweke
Afrikaans
hernuwingsdatum
IsiZulu
impothulanyaka
IsiXhosa
i-anivesari; ixesha lokuvuselela
Siswati
lusuku lwekuvuselela
IsiNdebele
ilanga lokubuyekeza; i-anivesari
Setswana
letsosoloso; lentšhwafatso
Sepedi
anivesari
Sesotho
sehopotso; anivesari
Tshivenḓa
anivesari
Xitsonga
anivhesari
Afrikaans
bankbesonderhede
IsiZulu
imininingwane yasebhange
IsiXhosa
iinkcukacha zebhanki
Siswati
imininingwane yasebhange
IsiNdebele
imininingwana yebhanga
Setswana
dintlhapoloko; dintlhapanko
Sepedi
tshedimošo ka ga mopanki
Sesotho
dintlha tsa mobanki
Tshivenḓa
zwidodombedzwa zwa u bannga
Xitsonga
vuxokoxoko bya bangi; vuxokoxoko bya banki
Afrikaans
basiese bybetaling
IsiZulu
inhlangabezozindleko eyisisekelo
IsiXhosa
intlawulelo-bango esisiseko; i-eksesi esisiseko
Siswati
inhlawulosisekelo; inhlawulo lebekiwe
IsiNdebele
inaningezelelo elisisekelo
Setswana
phetisotheo
Sepedi
tefelotlaleletšo ya motheo
Sesotho
eksese ya motheo
Tshivenḓa
mbadelonyengedzedzwa ya mutheo
Xitsonga
hakeloengetelo ya masungulo
Afrikaans
verbetering
IsiZulu
ukuphucula
IsiXhosa
ukuphila ngcono; ukuphucuka
Siswati
kutfutfukiswa ngumshwalensi
IsiNdebele
ukuphila ngcono
Setswana
tokafalelo
Sepedi
kaonafatšo; kaonafalo
Sesotho
ntlafalo bophelong
Tshivenḓa
khwiniso
Xitsonga
vuantswiso
Afrikaans
makelaar
IsiZulu
umxhumanisikuhwebelana; ibhrokha
IsiXhosa
unozakuzaku worhwebo; ibhrowukha yorhwebo
Siswati
umchumanisikuhwebelana; umsitikuhwebelana; ibhrokha
IsiNdebele
umsebenzeli kezerhwebo; ibhrowukha
Setswana
mogwebisi
Sepedi
poroukhara; poroukha
Sesotho
broukara
Tshivenḓa
zhendedzi
Xitsonga
muhlanganyetanxaviselano; muburokara
Afrikaans
makelaarsgeld
IsiZulu
isibizo somxhumanisikuhwebelana
IsiXhosa
intlawulo yomrhwebi ongunozakuzaku; intlawulo yebhrowukha
Siswati
imali yemchumanisikuhwebelana
IsiNdebele
Imbadalo yomsebenzeli kwezerhwebo; imbadalo yebhrowukha
Setswana
tefelokgwebiso; tuelokgwebiso
Sepedi
tefelo ya bommaditsela
Sesotho
tefiso ya broukara
Tshivenḓa
mbadelo ya zhendedzi
Xitsonga
hakelo ya swa vuhlanganyetanxaviselano; hakelo ya swa vuburokara
Afrikaans
makelaarsfirma
IsiZulu
ifemu yabaxhumanisikuhwebelana
IsiXhosa
ishishini lozakuzo kurhwebo
Siswati
inkampani yebachumanisikuhwebelana
IsiNdebele
ikhampani yabasebenzeli kezerhwebo; Ikhampani yabafunelimsebenzi
Setswana
setheokgwebiso
Sepedi
feme ya bommaditsela
Sesotho
feme ya dibroukara
Tshivenḓa
feme ya zhendedzi
Xitsonga
feme ya swa vuhlanganyetanxaviselano; feme ya swa vuburokara
Afrikaans
huiseienaarsversekering
IsiZulu
umshwalense womnikazimuzi
IsiXhosa
i-inshorensi yendlu
Siswati
umshwalensi welikhaya
IsiNdebele
itjhorensi yomkhaya
Setswana
tshireletsomongntlo; inšorensemongntlo
Sepedi
inišorentshe ya motse; inšorentshe ya motse
Sesotho
inshorense ya ntlo
Tshivenḓa
ndindakhombo ya nnḓu
Xitsonga
ndzindzakhombo wa yindlu
Afrikaans
motorfinansiering
IsiZulu
imalimboleko yokuthenga imoto
IsiXhosa
imali-mboleko yemoto
Siswati
sikweleti semoti
IsiNdebele
imalimboleko yemodoro; imalimboleko yemodere; imalimboleko yekoloyi
Setswana
tuelelokoloi
Sepedi
kadimo ya mašeleng a go reka koloi
Sesotho
kadimo ya ho reka koloi
Tshivenḓa
khadzimiso ya masheleni a u renga goloi; masheleni a goloi
Xitsonga
xikweleti xo xava movha
Afrikaans
kontantterugbonus
IsiZulu
ibhonasi yokubuyiselwa imali
IsiXhosa
ibhonasi kwi-inshorensi
Siswati
umhlomulo wekungafaki sibitinkhokhelo; ibhonasi yekungafaki ikleyimu
IsiNdebele
ibhonasi yokubuyiselwa imali
Setswana
bonasepoelomadi
Sepedi
ponase ya pušetšo ya tšhelete
Sesotho
bonase ya pusetso ya tjhelete
Tshivenḓa
bonasi ya mbuiselo ya masheleni
Xitsonga
bonasi yo vuyisela mali
Afrikaans
eis
IsiZulu
isicelonkokhelo
IsiXhosa
ibango
Siswati
sibito; sibitinkhokhelo; ikleyimu
IsiNdebele
itleyimu
Setswana
kopo; tleleimi; topo
Sepedi
tleleime
Sesotho
tleleimi
Tshivenḓa
mbilo
Xitsonga
xikoxo
Afrikaans
eisproses
IsiZulu
inqubo yesicelonkokhelo
IsiXhosa
inkqubo yokwenza ibango
Siswati
inchubo yesibito; inchubo yesibitinkhokhelo; inchubo yekukleyima
IsiNdebele
indlelakambiso yokutleyima
Setswana
tsamaisokopo; tsamaisotleleimi; tiregokopo; tiregotopo; tsamaisotopo
Sepedi
tshepedišo ya tleleime
Sesotho
motjha wa tleleimi
Tshivenḓa
maitele a mbilo
Xitsonga
nhlahluvo wa xikoxo
Afrikaans
kliënt
IsiZulu
ikhasimende; iklayenti
IsiXhosa
umxumi; umxhasi; iklayenti
Siswati
liklayenti; likhasitama; ummelwa
IsiNdebele
umthengi; itlayenti; ikhastama
Setswana
modirelwa
Sepedi
tlelaente; modirelwa
Sesotho
mosebeletsuwa; tlelaente
Tshivenḓa
mueledzwa; mueletshedzwa
Xitsonga
mupfuniwa; tlilayente
Afrikaans
kliëntediens; klantediens
IsiZulu
ezokuphathwa kwamakhasimende
IsiXhosa
unikezelo-nkonzo
Siswati
kuphatfwa kwemakhasitama
IsiNdebele
ipatho yabathengi; ipatho yamakhastama
Setswana
tireloreki; tirelodirisi
Sepedi
ditirelo tša bareki
Sesotho
tshebeletso ya tsa bareki
Tshivenḓa
tshumelo ya murengi; tshumelo ya khasiṱama
Xitsonga
vukorhokeri bya tikhasimende
Afrikaans
omvattende versekering
IsiZulu
umshwalense odidiyelwe
IsiXhosa
i-inshorensi ebalulayo
Siswati
umshwalensi wemoti lofaka konkhe
IsiNdebele
itjhorensi ebhadalela koke
Setswana
inšorensekakaretso
Sepedi
inišorentshe ya go akaretša; inšorentshe ya go akaretša
Sesotho
inshorense e akaretsang
Tshivenḓa
ndindakhombonyangaredzo
Xitsonga
ndzindzakhomboangarhelo
Afrikaans
gevolglike verlies; voortvloeiende verlies
IsiZulu
ukulahlekelwa ngenxa yokuthile
IsiXhosa
ilahleko edalwa yenye
Siswati
kulahlekelwansombo
IsiNdebele
ukonakalelwa ngebanga lokungeqadi
Setswana
tatlhegelo-ka-ditlamorago
Sepedi
tshenyagalelo go ya ka ditlamorago
Sesotho
tshenyehelo ka lebaka lesele
Tshivenḓa
ndozwophambananandivho
Xitsonga
ndzahlekeriwo hikwalaho ka switandzhakunkandzindzakhombo; onhakeriwo hikwalaho ka switandzhakunkandzindzakhombo
Afrikaans
dekking
IsiZulu
ikhava; umshwalense
IsiXhosa
ikhava
Siswati
ikhava
IsiNdebele
ikhava
Setswana
tshireletso
Sepedi
tšhireletšo
Sesotho
tshireletso
Tshivenḓa
ndindakhombo
Xitsonga
nsirhelelo
Afrikaans
kredietburo
IsiZulu
uphiko olugcina imininingwane yabathengi
IsiXhosa
ibhunga logcino-zinkcukacha zabathengi
Siswati
sikhungomininingwane yebatsengi; i-credit bureau; inkampanimininingwane yebatsengi
IsiNdebele
iziko leenkolodo; iziko leenkwelede
Setswana
birolato; birokoloto
Sepedi
piroo ya dikoloto; piroo ya mekitlana
Sesotho
biro ya mekitlane; biro ya krediti
Tshivenḓa
birou ya zwikolodo
Xitsonga
byuro ya swikweleti
Afrikaans
kredietgeskiedenis
IsiZulu
umlando ngezikweletu
IsiXhosa
imbali ngamatyala; iinkcukacha ngamatyala
Siswati
umlandvosikweleti
IsiNdebele
umlando ngokuphathwa kwesikolodo; umlando ngokuphathwa kwesikwelede
Setswana
tshupalato; tshupakoloto
Sepedi
hisitori ya dikoloto; hisitori ya mekitlana
Sesotho
nalane ya mekitlane; nalane ya krediti
Tshivenḓa
siangane ya khredithi
Xitsonga
matimu ya swik
Afrikaans
kredietrekord
IsiZulu
imininingwane yokukweleta
IsiXhosa
irekhodi yetyala; irekhodi yesikweliti
Siswati
lirekhodisikweleti
IsiNdebele
irekhodi lesikolodo; irekhodi lesikwelede
Setswana
rekotolato; rekotokoloto
Sepedi
rekhote ya mokitlana; rekhote ya dikoloto
Sesotho
rekoto ya mokitlane; rekoto ya krediti
Tshivenḓa
rekhodo ya khredithi
Xitsonga
rhekhodo ya xikweleti
Afrikaans
kredietgradering
IsiZulu
amaphuzu kwezokukweleta
IsiXhosa
inqaku kwezamatyala
Siswati
liphuzukuhlola lesikweleti; liphuzukulinganisa emandla ekubhadala
IsiNdebele
amaphuzu wokunikelwa isikolodo; amaphuzu wokunikelwa isikwelede
Setswana
palelolato; palelokoloto
Sepedi
palokalo ya maswanedi a mokolotišwa
Sesotho
matshwao a phumantsho ya mokitlane; matshwao a phumantsho ya krediti
Tshivenḓa
tshikalo tsha thendelatshikolodo; tshikalo tsha thendelakhredithi
Xitsonga
nkutlunya wa xikweleti
Afrikaans
bybetaling
IsiZulu
inhlangabezozindleko
IsiXhosa
intlawulelo-bango; i-eksesi
Siswati
inhlawulo lebekiwe; inhlawulo lephakanyisiwe; i-eksesi
IsiNdebele
inaningezelelo; ilaselelomali
Setswana
phetiso
Sepedi
tefelotlaleletšo
Sesotho
eksese
Tshivenḓa
mbadelonyengedzedzwa
Xitsonga
hakeloengetelo
Afrikaans
uitsluiting
IsiZulu
okungahlonyuliswa
IsiXhosa
okungabandakanywanga kwi-inshorensi
Siswati
lokungabhadalelwa ngumshwalensi
IsiNdebele
okungakafakwa kutjhorensi
Setswana
tlogelo
Sepedi
tšeo di sego tša akaretšwa
Sesotho
kotelo
Tshivenḓa
zwi songo katelwaho
Xitsonga
mibakanyelotlhelo; nkasirhelelo
Afrikaans
Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste; FAIS
IsiZulu
uMthetho Wemisebenzi Yokuxhumanisa Nezeluleko Ngezezimali
IsiXhosa
i-Financial Advisory and Intermediary Services Act; i-FAIS Act
Siswati
Umtsetfo Wetinsita Teluchumanisoluhwebo Nekwelulekwa Ngetimali
IsiNdebele
umThetho wemiSebenzi yabaThintanisi bokuRhwebelana nokweLulekwa ngezeeMali; umThetho we-FAIS
Setswana
Molao wa Ditirelotsereganyo le Kgakololotlotlo
Sepedi
Molao wa Ditirelo tša Baemedi le tša Keletšo go tša Matlotlo
Sesotho
Molao wa Ditshebeletso tsa Boeletsi le Boemedi ho tsa Ditjhelete
Tshivenḓa
Mulayo wa Tshumelo dza Zhendedzi na Tsivhudzo kha zwa Masheleni
Xitsonga
Nawu wa Vukorhokeri byo Tsundzuxa no Hlanganisa bya swa Timali
Afrikaans
verskaffer van finansiële dienste; finansiëlediensverskaffer; finansiëlediensteverskaffer; FDV
IsiZulu
umhlinzeki wosizo lwezezimali
IsiXhosa
umniki-nkonzo zezimali
Siswati
umeluleki ngetetimali; i-FSP
IsiNdebele
umenzelimisebenzi weemali
Setswana
motlamelatirelotlotlo
Sepedi
moabaditirelo tša matlotlo
Sesotho
moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete
Tshivenḓa
vhaṋetshedzi vha tshumelo dza zwa masheleni
Xitsonga
muphakelavukorhokeri bya swa timali
Afrikaans
brand-en-diefstaldekking
IsiZulu
umshwalense wokushelwa nokwebelwa
IsiXhosa
i-inshorensi yokutshelwa nokubelwa
Siswati
ikhava yekushelwa nekuntjontjelwa; ikhava yekushelwa nekwebelwa
IsiNdebele
ikhava yokwetjelwa nokutjhelwa
Setswana
inšorense ya bogodu le tshumo
Sepedi
inišorentshe ya tšhireletšo go mollo le bohodu; inšorentshe ya tšhireletšo go mollo le bohodu
Sesotho
tshireletso ya ho tjhellwa le ho utswetswa
Tshivenḓa
ndindakhombo ya vhuvhava na mulilo
Xitsonga
ndzindzakhombo wo tshweriwa no yiveriwa
Afrikaans
bedrog
IsiZulu
ukukhwabanisa
IsiXhosa
ubuqhophololo; ubuqhetseba
Siswati
umgunyathi
IsiNdebele
ubukhwabanisi
Setswana
tsietso
Sepedi
boradia; bomenemene
Sesotho
boqhekanyetsi
Tshivenḓa
vhufhura
Xitsonga
vukanganyisi; vuxisi
Afrikaans
huisinhoudversekering
IsiZulu
umshwalense wempahla yasekhaya
IsiXhosa
i-inshorensi yempahla yendlu
Siswati
umshwalensi wemphahla yasendlini
IsiNdebele
itjhorensi yepahla yangekhaya
Setswana
tshireletsaditsalapa; inšorenseditsalapa
Sepedi
inišorentshe ya tša ka lapeng; inšorentshe ya tša ka lapeng
Sesotho
inshorense ya thepa ya ntlo
Tshivenḓa
ndindakhombo ya thundu dza muṱa
Xitsonga
ndzindzakhombo wa nhundzu ya ndyangu
Afrikaans
inflasiekoers
IsiZulu
izinga lamandla emali
IsiXhosa
izinga lokuguquguquka kwamaxabiso
Siswati
lizinga lekugucugucuka kwentsengo; lizinga lekugucuka kwesimo semnotfo; lizinga lekwehla nekwenyuka kwemandla emali
IsiNdebele
isilinganiso setjhugulukontengo esiphikeleleko
Setswana
kelophetogotlhotlhwa
Sepedi
kelo ya infleišene; reiti ya inifoleišene
Sesotho
sekgahla sa infleishene
Tshivenḓa
phimo ya inflesheni; phimo ya tshanduko ya mitengo
Xitsonga
mpimo wa inifulexini
Afrikaans
versekeringseis
IsiZulu
isicelonkokhelo somshwalense
IsiXhosa
ibango kwi-inshorensi
Siswati
sibitinkhokhelo semshwalensi; sibito semshwalensi; ikleyimu yemshwalensi
IsiNdebele
itleyimu yetjhorensi
Setswana
topotuelotshireletso; topotueloinšorense
Sepedi
tleleime ya inšorentshe
Sesotho
tleleimi ya inshorense
Tshivenḓa
mbilo ya ndindakhombo
Xitsonga
xikoxo xa ndzindzakhombo
Afrikaans
versekeringsmaatskappy; versekeraar
IsiZulu
inkampani yomshwalense
IsiXhosa
inkampani ye-inshorensi
Siswati
inkampani yemshwalensi
IsiNdebele
ikhampani yetjhorensi
Setswana
setlamotshireletso; setlamoinšorense
Sepedi
khamphani ya inšorentshe; khamphani ya inišorentshe
Sesotho
khamphani ya inshorense
Tshivenḓa
khamphani ya ndindakhombo
Xitsonga
khamphani ya ndzindzakhombo
Afrikaans
versekeringsdekking
IsiZulu
ikhava yomshwalense
IsiXhosa
ikhava ye-inshorensi
Siswati
ikhava yemshwalensi
IsiNdebele
ikhava yetjhorensi
Setswana
tshireletso; inšorense
Sepedi
pholisi ya inišorentshe
Sesotho
tshireletso ya inshorense
Tshivenḓa
ndindakhombo
Xitsonga
nsirhelelo wa ndzindzakhombo
Afrikaans
IsiZulu
IsiXhosa
Siswati
IsiNdebele
Setswana
Sepedi
Sesotho
Tshivenḓa
Xitsonga
versekeringspremie
inkokhelo yomshwalense; imali yomshwalense ekhokhwa nyangazonke
iprimiyam ye-inshorensi
imali yekukhokhela umshwalensi; sitolimende semshwalensi
imali ebhadalelwa itjhorensi; iphrimiyamu yetjhorensi
tuelotshireletso; primiamoinšorense; tueloinšorense; primiamotshireletso
phoremiamo ya inišorentshe; tefelo ya inišorentshe kgwedi ka kgwedi
primiyamo ya inshorense
mbadelo ya ndindakhombo; phiriamiamu ya ndindakhombo
hakelo ya nchayelo wa ndzindzakhombo
Afrikaans
verseker
IsiZulu
ukufaka kumshwalense
IsiXhosa
faka kwi-inshorensi; inshora
Siswati
faka emshwalensini; inshora
IsiNdebele
-faka kutjhorensi; -intjhora
Setswana
sireletsa; inšora
Sepedi
go inišora; go inšora
Sesotho
-inshora
Tshivenḓa
lindakhombo
Xitsonga
u nghenisa eka ndzindzakhombo
Afrikaans
versekerde
IsiZulu
ovikelwe umshwalense
IsiXhosa
ofakwe kwi-inshorensi; o-inshoriweyo; oku-inshoriweyo
Siswati
lofakwe emshwalensini; lo-inshoriwe
IsiNdebele
ofakwe kutjhorensi; o-intjhoriweko
Setswana
mosireletswa; moinšorwa
Sepedi
inšorilwego
Sesotho
moinshorwa
Tshivenḓa
mulindwa
Xitsonga
mutsarisiwa eka ndzindzakhombo
Afrikaans
aanspreeklikheid
IsiZulu
isikweletu
IsiXhosa
ityala
Siswati
sikweleti; sibopho sekubhadala
IsiNdebele
isibophelelo
Setswana
maikarabelosemolao
Sepedi
go rwala maikarabelo; thwalo ya maikarabelo
Sesotho
thwalo ya boikarabelo
Tshivenḓa
vhuḓifhinduleli
Xitsonga
xikweleti; vutihlamuleri; vuboheki
Afrikaans
geeneisbonus
IsiZulu
ibhonasi yokungafaki isicelonkokhelo
IsiXhosa
ibhonasi yokungafaki bango
Siswati
ibhonasi yekungafaki sibitinkhokhelo
IsiNdebele
ibhonasi yokungakatleyimi
Setswana
bonasetlhokakopo; bonasetlhokatleleimi
Sepedi
ponase ya ge go se go tleleingwe
Sesotho
bonase ya ho se tleleime
Tshivenḓa
bonasi ya tshaya mbilo
Xitsonga
bonasinkaxikoxo
Afrikaans
oorversekering
IsiZulu
ukukhava ngokweqile
IsiXhosa
i-inshorensi egqithisileyo
Siswati
umshwalensi longetulu kwemphahla lebhadalwako
IsiNdebele
itjhorensi engaphezu kwepahla oyibhadalako; itjhorensi eyeqileko
Setswana
tshireletsophetiso; inšorensephetiso
Sepedi
inišorentshe yeo e fetago boleng
Sesotho
inshorense e fetang boleng
Tshivenḓa
ndindakhombo yo kalulaho
Xitsonga
ndzindzakhombo wo tlula nkoka
Afrikaans
polishouer
IsiZulu
umninipholisi
IsiXhosa
umnini-polisi
Siswati
umninipholisi
IsiNdebele
umninipholisi
Setswana
mongpholisi
Sepedi
mongpholisi
Sesotho
mongapholisi
Tshivenḓa
muṋe wa phoḽisi
Xitsonga
n'wini wa pholisi
Afrikaans
pro rata-premie
IsiZulu
inkokhelomshwalense eyinanisiqhathaniso
IsiXhosa
inxenye yeprimiyam
Siswati
iphrimiyamu yekulinganisela
IsiNdebele
iphrimiyamu yokulinganisela
Setswana
karoloprimiamo
Sepedi
phoremiamo ya pro rata
Sesotho
karolo ya primiamo; primiamo ya pro rata
Tshivenḓa
phirimiamu ya pro rata; mbadelo ya pro rata
Xitsonga
xiphemu xa nchayelo
Afrikaans
gereelde bestuurder
IsiZulu
umshayeli ovamile
IsiXhosa
umqhubi osisigxina
Siswati
umshayeli losemtsetfweni
IsiNdebele
umtjhayeli ovamileko; umtjhayeli wemihleni
Setswana
mokgweetsimetlha
Sepedi
mootledi wa ka mehla; moreidi wa ka mehla
Sesotho
mokganni wa ka mehla
Tshivenḓa
mureili wa misi
Xitsonga
muchayeri wa nkarhi hinkwawo
Afrikaans
afgekeurde eis; verwerpte eis
IsiZulu
isicelo esinqatshiwe
IsiXhosa
ibango elikhatyiweyo
Siswati
sibitinkhokhelo lesaliwe; sibito lesaliwe; ikleyimu leyalliwe
IsiNdebele
itleyimu eyaliweko; itleyimu echithiweko
Setswana
kopogannweng; tleleimigannweng
Sepedi
tleleime yeo e gannwego; tleleime yeo e latotšwego
Sesotho
tleleimi e hannweng
Tshivenḓa
mbilo yo haniwaho; mbilokhanwa
Xitsonga
xikoxo lexi ariweke
Afrikaans
vervangingskoste
IsiZulu
izindleko zokubuyisela
IsiXhosa
iindleko zembuyiselo
Siswati
tindleko tekuvala imphahla
IsiNdebele
iindleko zokujamiselela ipahlav
Setswana
tshenyegelokemisetso
Sepedi
ditefelo tša go emela thoto
Sesotho
ditjeo tsa ntjhafatso
Tshivenḓa
mutengo wa ndifho
Xitsonga
ndhurho wo siva
Afrikaans
vervangingswaarde
IsiZulu
inanibungako lokubuyisela
IsiXhosa
ixabiso lembuyiselo
Siswati
linani lekubuyisela
IsiNdebele
inani lokujamiselela ipahla
Setswana
bolengkemisetso
Sepedi
boleng bja ditshenyagalelo
Sesotho
boleng ba ntjhafatso
Tshivenḓa
ndeme ya ndifho
Xitsonga
nkoka wo siva
Afrikaans
heraanslaan
IsiZulu
ukubala kabusha
IsiXhosa
qwalasela ngokutsha iprimiyam
Siswati
buyeketa; bala kabusha
IsiNdebele
-buyekeza iphrimiyamu
Setswana
kediso sešwa; kedisa sešwa
Sepedi
ela ka leswa
Sesotho
-bala botjha
Tshivenḓa
pima hafhu
Xitsonga
pima nakambe
Afrikaans
kleinhandelswaarde
IsiZulu
inani lokuthengisa
IsiXhosa
ixabiso lemarike
Siswati
linani lekutsengisa; intsengo yekutsengisa
IsiNdebele
inani lokuthengisa
Setswana
bolengthekiso
Sepedi
boleng bja thekišo; boleng bja poreisi
Sesotho
boleng ba theko
Tshivenḓa
mutengo wa thengiso
Xitsonga
nkoka wa nxaviso
Afrikaans
selfversekering
IsiZulu
ukuzikhava
IsiXhosa
ukuzongela
Siswati
kutongela; kutentela umshwalensi
IsiNdebele
ukuzi-intjhorela
Setswana
itshireletso
Sepedi
go itirela inišorentshe
Sesotho
inshorense ya boipolokelo
Tshivenḓa
ndindakhombo ya vhuṋe
Xitsonga
ndzindzakhombon'wini
Afrikaans
krediettekortversekering
IsiZulu
umshwalense oyisithasiselo
IsiXhosa
i-inshorensi yovalo-sikhewu
Siswati
umshwalensi wekuvala sikweleti
IsiNdebele
itjhorensi yetlhayelo yesikolodo; itjhorensi yetlhayelo yesikwelede
Setswana
tshireletsotlaleletso; inšorensetlaleletso
Sepedi
inišorentshe ya tlhaelelo ya mokitlana; inšorentshe ya tlhaelelo ya sekoloto
Sesotho
inshorense ya tlatsetso
Tshivenḓa
ndindakhombo ya ṱhahelelo ya khredithi
Xitsonga
ndzindzakhombo wa nkayivelo wa xikweleti
Afrikaans
korttermynversekering
IsiZulu
umshwalense wesikhathi esifushane
IsiXhosa
i-inshorensi yexeshana
Siswati
imalimboleko yesikhashane
IsiNdebele
itjhorensi yesikhatjhana
Setswana
tshireletsopakakhutshwane; inšorensepakakhutshwane
Sepedi
inišorentshe ya nako ye kopana
Sesotho
inshorense ya nako e kgutshwane
Tshivenḓa
ndindakhombo ya tshifhinga tshipfufhi
Xitsonga
ndzindzakhombo wa nkarhi wo koma; ndzindzakhombo wa xinkadyana
Afrikaans
Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging; SAVV
IsiZulu
i-South African Insurance Association; i-SAIA
IsiXhosa
iQumrhu le-Inshorensi loMzantsi Afrika; i-SAIA
Siswati
Inhlangano Yemshwalensi yaseNingizimu Afrika; i-SAIA
IsiNdebele
iHlangano yeTjhorensi yeSewula Afrika; i-SAIA
Setswana
Mokgatlho wa Inšorense wa Aforikaborwa
Sepedi
Mokgatlo wa Diinšorentshe wa Aforika Borwa
Sesotho
Mokgatlo wa Diinshorense wa Afrika Borwa
Tshivenḓa
Nyanḓano ya Ndindakhombo ya Afrika Tshipembe
Xitsonga
Nhlangano wa Ndzindzakhombo wa Afrika-Dzonga
Afrikaans
bepalings en voorwaardes
IsiZulu
imigomo nemibandela
IsiXhosa
imimiselo nemiqathango
Siswati
imigomo nemibandzela
IsiNdebele
imigomo nemibandela
Setswana
mabaka le dipeelo
Sepedi
mabaka le dipeelano; mabaka le dikwanelo
Sesotho
melawana le dipehelo
Tshivenḓa
maga na milayo
Xitsonga
swinawana na swipimelo
Afrikaans
derde party
IsiZulu
owesithathu
IsiXhosa
umngeneleli
Siswati
wesitsatfu
IsiNdebele
wesithathu; okukhulunywa ngaye; umuntu omunye
Setswana
motswasetlhabelo wa boraro
Sepedi
mosenyetšwa
Sesotho
mosenyehelwa
Tshivenḓa
mulifhelwa
Xitsonga
ntlawa wa vunharhu
Afrikaans
derdepartyversekering
IsiZulu
umshwalense wowesithathu
IsiXhosa
i-inshorensi yomngeneleli
Siswati
umshwalensi lofaka wesitsatfu
IsiNdebele
itjhorensi yowesithathu; itjhorensi yokukhulunywa ngaye
Setswana
tshireletsamotswasetlhabelo wa boraro; inšorensemotswasetlhabelo wa boraro
Sepedi
inišorentshe ya go lokišetša mosenyetšwa
Sesotho
inshorense ya bosenyehelwa
Tshivenḓa
ndindakhombo ya mulifhelwa
Xitsonga
ndzindzakhombo wa ntlawa wa vunharhu
Afrikaans
onderversekering
IsiZulu
ukukhava ngokungenele
IsiXhosa
i-inshorensi enganelanga
Siswati
umshwalensi longaphasi kwemphahla lebhadalelwako
IsiNdebele
itjhorensi etlhayelako
Setswana
tshireletsotlase; inšorensetlase
Sepedi
inišorentshe yeo e lego ka tlase ga boleng
Sesotho
inshorense e haellang boleng
Tshivenḓa
ndindakhombo ṱhaheli
Xitsonga
ndzindzakhombo wa le hansi ka mpimo